arto.bg » Полезна информация

Превод и легализация на удостоверение за наследници 

Какво е удостоверение за наследници?  Удостоверението за наследници е документ, който се издава от общината по местоживеене на последния постоянен адрес на починалото лице. Целта му е да удостовери, че човек е наследник по завещание или по закон за отпаднал му наследствен дял. Удостоверението съдържа информация за наследника, както и за наследството, което той е приел.  То е необходимо за осъществяване на правата, които има наследникът върху имота на покойника. С негова помощ може да се сключват сделки, касаещи имота, като продажба или залог, но също така може да се издават разрешителни за строеж и преустройство. Удостоверението за наследници е важен документ, който дава право на наследника да управлява и разполага с наследството. Как да извършите превод и легализация на удостоверение за наследници?  За да извършите превод и легализация на удостоверение за наследници, можете да се обърнете към специализирана фирма като „Преводи Арто“ ООД.  Тези услуги са важни при наследяване или прехвърляне на наследствен имот, когато е необходимо да представите доказателство за законното ви наследство. Също така, ако трябва да получите пенсии или да осъществите делба на имоти, можете да се нуждаете от издаване на нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка, или тъй наречения констативен нотариален акт. Преводите и легализацията на документи са необходими във всички тези случаи, за да можете правомерно да получите вашето наследство, да го управлявате, продавате или прехвърляте. След като получите превода и нотариалните заверки на удостоверението за наследници, можете да го подадете в съответните инстанции и да продължите със своите правни действия. 

Превод на съдебно удостоверение 

Какво е съдебно удостоверение и защо е важно да бъде преведено? Съдебното удостоверение е документ, издаден от съда, който потвърждава факти и доказва правни отношения. То може да бъде издадено в различни ситуации, като например за завещание, развод, имуществени спорове и други. Когато имате нужда от съдебно удостоверение, за да удостоверите доказването на факти или правни отношения в друга държава, е важно да го преведете на езика на съответната страна. Без превод на съдебното удостоверение, може да бъде отхвърлено от съдебната инстанция на другата държава, което може да забави или дори да прекрати съдебните процедури.  Какъв е процесът на превод на съдебно удостоверение?  Процесът на превод на съдебно удостоверение е от жизнено важно значение за гражданите, които имат нужда от това за да удостоверят своята легитимност в чужбина. За да се осигури точността и пълнотата на превода, е необходимо да се направи от квалифициран преводач, който да разбира правния език и да разполага с необходимата експертиза за точния превод.  Процесът на превод включва транскрибиране на документа на целевия език, редактиране, проверка и ревизия от квалифициран преводач. Важно е да се отбележи, че преводът на съдебно удостоверение е от особена важност при трансгранични сделки и процеси, като така се гарантира безпроблемно функциониране на правния и административен капацитет на дадената държава. Какви са най-честите грешки при превода на съдебно удостоверение и как да ги избегнем?  При превода на съдебно удостоверение са възможни множество грешки, които могат да доведат до неправилна интерпретация на документа. Най-честите грешки включват неправилно тълкуване на правните термини, липса на усещане за контекста на документа и непълно изразяване на …

Прочети повече

Превод на удостоверение за постоянен адрес и идентичност на имената

Какъв е процесът за превод на удостоверения за постоянен адрес и идентичност на имената? „Преводи Арто“ ООД предоставя професионални услуги, свързани с превод на удостоверения за постоянен адрес и идентичност на имената. Процесът подразбира първоначално консултация с клиента и уточняване на изискванията и сроковете за изпълнение на задачата. След това, документите се предоставят на квалифициран преводач, поверен от компанията „Преводи Арто“ ООД, който изпълнява превода в съответствие с необходимите процедури и правила. Екипът на „Преводи Арто“ ООД гарантира точност и качество на превода, както и последваща проверка от експерт, преди клиента да получи своята готова документация.  Какви са най-честите грешки при превода на удостоверения за постоянен адрес и идентичност на имената? Този вид документи често съдържат специфични формулировки и терминология, които могат да бъдат трудни за превеждане и разбиране. Най-честите грешки са свързани със съкращения, официални наименования на институции и правни термини, които имат различно значение в различните страни. Това може да доведе до заблуждения и проблеми, ако не се коригират по подходящ начин и може да забави процеса на задоволяване на изискванията за определена услуга или документ. Затова е изключително важно да се полагат специални усилия за избягване на подобни грешки и да се използват качествени преводачески услуги, свързани с удостоверения за постоянен адрес и идентичност на имената.  Как да се подготвим преди да поискаме превод на удостоверения за постоянен адрес и идентичност на имената? Ако нямате удостоверението трябва да го поискате от съответната Общинска администрация следвайки тези стъпки: За подробна информация посете сайта на Министерство на електронното управление. „Преводи Арто“ ООД предлага високо качество, бързина и коректност при …

Прочети повече

Превод на уеб сайт

Какво е превод на уеб сайт и защо е важен за бизнеса? Превод на уеб сайт е процеса на превеждане на всички съдържания на уеб сайт от един език на друг. Това е важно за бизнеса, защото той може да има клиенти и потребители от различни части на света, които говорят различни езици. Ако уеб сайтът не е преведен на езика на потенциалния клиент, той може да се обърка, да не разбере услугата/продукта и да отиде да търси друга компания, която предлага същото, но на език, на който той разбира. Предоставянето на превод на уеб сайта може да продължи да привлича потенциални клиенти, които ще разберат по-добре предимствата на компанията и в крайна сметка ще доведат до увеличение на продажбите. Така преводът на уеб сайт за безплатни обяви е от съществено значение за международните бизнеси.  5 стъпки за успешен превод на уеб сайт За да бъде успешен превод на уеб сайт, е от ключово значение да се следят няколко стъпки. Със следване на тези стъпки, преводът на уеб сайт ще бъде успешен и ще създаде доверие и удовлетвореност сред потребителите.  Как да оцените качеството на превода на уеб сайт?   Проверката на качеството на превода на уеб сайт е от ключово значение за увереността в успешното съобщаване на информацията до читателите. Първоначално, ефективността на съдържанието може да бъде оценена от броя на посетителите. Ако имате много посетители, но никой не се задържа на страницата, може би качеството на превода не е добро. Второ, проверете правописа и граматиката. Ако има много граматически грешки и правописни грешки в контента на уеб сайта, то …

Прочети повече

Превод и легализация на удостоверение/акт за раждане

  Какво е акт за раждане и защо неговите превод и легализация са важни?  Актът за раждане е удостоверение, което се издава за новородено дете. Това документира и потвърждава рождението на детето и включва информация като име, дата на раждане, място на раждане и данни за родителите. Преводът и легализацията на акта за раждане са важни, защото те гарантират, че е разбираем за тези, които не говорят изходния език. Имайки превод и легализация на акта за раждане, той може да бъде използван за различни цели, като например за получаване на българско гражданство, образование, законни аспекти и други. Особено при живот в друга държава, където удостоверението за раждане е на български, преводът и легализацията са задължителни. Кога и защо се изисква превод на акт за раждане? Изискването за легализация на удостоверение за раждане може да се наложи, когато има нужда да се потвърдят личните данни и документите на лице, което е родено в друга страна. Това може да стане при подаване на заявления за пребиваване, работа, образование или други административни процедури. Преводът представлява прехвърляне на всички технически данни, както и на личната информация на лицето от един език на друг. Легализацията на акта за раждане включва нотариално заверяване на превода и удостоверяване на автентичността на документа, като се поставят печати и подписи на допълнителни длъжностни лица. Това е важна процедура, която гарантира правилното признаване и използване на документа в съответната институция. Превод на акт за раждане може да се изисква от институции в страните Шотландия, Англия, Германия и други.   Легализация на акт за раждане Легализация на документа за раждане е процес на …

Прочети повече

Легализация на диплома от чужбина

Легализиране на диплома от чужбина Легализацията представлява удостоверяване на автентичността и верността на даден официален документ. Тя се изисква от такива документи, които ще се ползват за предназначените в реквизитите си цели в рамките на териториите на чужди, различни от България страни, или по принцип в страни, различни от страната, в която е издаден документът. Процедурата по легализация е законоустановена в „Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа”. Тя се отнася винаги единствено и само до нормативно установения начин в Република България за легализиране на документи. Дипломата като документ за завършено образование в дадена степен, специалност и т.н. е такъв тип документ, който изисква легализация, в случай че нейният притежател ще я ползва извън рамките на страната, където е завършил образованието си. За легализация на диплома можем да говорим не само при завършено висше образование (степен бакалавър, професионален бакалавър, магистър и доктор), но и за по-ниски степени – средно, основно, начално образование. Това е така, защото дадена диплома може да се ползва в чуждата страна и за кандидатстване за работа, но и за продължаване на образованието. При всички случаи легализацията е задължителна за това ползване. Ние от агенция за преводи и легализация „Преводи Арто“ ООД предлагаме специализираната услуга превод и легализация на диплома от чужбина. В случая не става въпрос за по-често търсената услуга легализация на диплома, която ще се ползва в чужбина (въпреки че и тази услуга е част от богатото ни портфолио). Става въпрос за получена диплома в чужбина, която ще се ползва на територията на нашата страна, тоест в България. Легализацията на диплома …

Прочети повече

Медицински преводи и легализация на документи и епикризи на добри цени

Извършването на преводи на медицински документи е изключително отговорна задача – жизнено важно е всеки един такъв текст да бъде точен и прецизен. При превод на този тип документи дори най-малката грешка, неяснота или неточност могат да доведат до фатални последици. Ние от „Преводи Арто“ ООД предлагаме услугата медицински преводи и осъзнаваме ясно неизмеримото доверие, което ни гласувате, при възлагането на преводите, и се стремим да отговорим максимално на вашите очаквания. Процесът на превеждане при нас е съгласуван с Европейски стандарти за качество за извършване на писмени преводачески услуги и можете да ни възложите всякакви медицински текстове за превод. Всеки превод се извършва от преводач, който съгласува терминологичен речник с последвалите редакция и корекция от филолог. Редакцията е насочена главно към контекстуални и фактологически промени. Корекцията се фокусира върху граматическите, стиловите, пунктуационните и правописните грешки. Редакцията и корекцията не се заплащат допълнително, те са включени в цената на услугата. Осъзнаваме спешността на медицинските документи и действаме съобразно това. Процес на превод на медицински документи: 1. Обръщаме се към добрите преводачи с уговорка за достатъчно време за превод. 2. Свързваме се често с медицинските заведения, издали документа, за разяснение. Най-голямото предизвикателство при медицинските епикризи след термините, са съкращенията. Много често се използват такива, които не са утвърдени в медицинската практика, а са приумица на лечебното заведение. 3. Ако нямаме възможност да се свържем със заведението, използваме услугите на лекар, който ни съдейства от години 4. След направа на превода, второ лице – редактор проверява документа. Видове медицински преводи: 1. медицински справки 2. епикризи 3. клинични картини 4. резултати от лабораторни изследвания …

Прочети повече

Какво е официален превод?

  Какво е официален писмен превод?  Официалният превод представлява превод на документ, който е извършен въз основа на определени правила и процедури. Такъв превод се използва, когато е необходима официална версия на документа за правни или административни цели. При официални преводи се спазват стриктни правила за качеството на превода и езиковите нюанси, като основната цел е да се запази точността на смисъла и интенцията на оригиналния текст. Обикновено официалните преводи се издават от специализирани преводачески агенции, които разполагат с квалифицирани и опитни езикови специалисти. Такива агенции могат да предложат и сертифицирани официални преводи, които са валидни пред официалните институции и организации. Защо ми е необходим официален превод? В днешно време, когато глобализацията е засилен процес, официалните преводи са все по-необходими. Възможностите за работа и образование в чужбина, на роден език, се увеличават, но за да можем да извлечем максимална полза от тях, трябва да разполагаме с валиден и официален превод на нашите документи. Много институции, като например консулства, училища и университети, изискват официални преводи, за да си докажем правомощията, образованието или статута, които притежаваме. Официалните преводи са също толкова важни за правните процеси, когато се изисква документация на чужд език, която има значение за сложни процедури или съдебни дела. В крайна сметка, официалните преводи дори могат да бъдат от жизненоважно значение при здравни проблеми, когато нашата медицинска история или лекарствено предписание трябва да се представят на чужд език при пътуване в чужбина. Защо трудът на такива преводачи е по-скъп? Трудът на заклети преводачи и официални преводачи е по-скъп поради специализираните им умения и правните изисквания, с които трябва да се съобразяват. …

Прочети повече

Съдействие за подаване на документи за Зелена карта 2023

Участието в лотария зелена карта е един от възможните начини за легална имиграция в Съединените Щати. Зелената карта дава право на постоянно пребиваване в САЩ. Спечелилите в лотарията могат свободно да живеят, работят и учат в Америка. Лотария зелена карта, официално известна като програма за разнообразяване на имигрантския поток, се осъществява под ръководството на Външното Министерство на САЩ и се провежда веднъж в годината. Годишно се предоставят 55 000 зелени карти  на лица, родени в страни с нисък процент на имиграция в САЩ. За да участвате в лотария зелена карта трябва да отговаряте на следните изисквания: Кандидатът  трябва да е от държава с право на участие в лотарията за зелена карта. Страна с право на участие в повечето случаи се тълкува като страната, в която кандидатът е роден. Дори и кандидатът да не е роден в страна с право на участие има няколко алтернативни варианта даващи възможност да се кандидатства: Кандидатът може да подаде документи за участие и когато съпругът/ата е роден/а в страна с право на участие. В такъв случай участникът може да въведе страната на съпругът/ата във формулярът. Ако страната на участника не е в списака, но родителите му са родени в държава с право на участие в лотарията. В такъв случай може да се въведе страната на родителя. Кандидатите по програмата трябва да отговарят на условието за завършено средно образование. При липса на средно образование, за да има възможност за спечелване, през последните пет години кандидатът трябва да е имал минимум две години трудов стаж по специалност, за която са необходими две години професионално обучение или стаж, …

Прочети повече

Какво предлага агенция за преводи АРТО ?

„Преводи Арто“ ООД е лицензирана преводаческа агенция,  която от самото си начало се стреми да  отговори на нуждите на своите клиенти. „Преводи Арто“ ООД предлага официални преводи, услуги по заверки и легализации на лични и фирмени документи във всички институции и посолства. Предлага също превод на художествена литература, на интернет блогове, страници и други софтуерни продукти. Извършва също общи преводи и преводи в техническата, юридическата и медицинската сфера. „Арто” предлага и устни преводи- симултанен,  консекутивен. Придружават и асистират при пътуване. Провеждат преводи и чрез телефонен  или в скайп разговор. Изпълняват  услуги като копирайтинг и локализация на уебсайтове. Фирмата е мобилна и дори не е необходимо да се ходи до офиса, нейните служители са винаги близо до вас чрез интернет достъпа. Можете да си стоите у дома или в офиса и да изпълните своите преводачески задачи по скайп или по телефона. Те се отличават с бързи, експресни и стойностни преводи в официалната и художествената сфера. Можете да им поставите задачи от всякакъв тип. И всичко това на достъпна цена. Във фирмата работят високообразовани специалисти- магистър-филолози, запознати с терминологията на конкретния език.  Можете да се възползвате от техните услуги само като изпратите документите, който искате да преведат във Word, Power Point, PDF, JPEG. Можете да им изпратите своите изисквания,  как точно да редактират документите ви и какви ключови думи и изрази искате да присъстват в тях. Поставяте им определен срок за работата, а те ви изпращат  имейл с потвърждение и изчисленото време за доставка. Офисът се намира точно в центъра на град Пловдив на лесно и достъпно място.