arto.bg » Полезна информация » Превод на сертификат за съответствие

Превод на сертификат за съответствие

В закона за техническите изисквания към продуктите 

-> глава първа (общи положения)-> чл. 4а, -> (2), който гласи :

„Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят продукти с инструкция и/или  за указание за употребата им на български език, когато такива се изискват от наредбите по  чл.7 и/или мерките по прилагането по  чл. 26а“

Кои са лицата по ал. 1 – това са производителите, вносителите и/или други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл.7 и/или мерките по прилагането на  чл.26а, са длъжни да посочат наименованието и адреса си на управление върху продукта, а когато това е невъзможно – върху опаковката му и придружаващата го документация.

превод на сертификат за съответствие

Какво гласи чл.26  ал. 3- Когато документите по ал.1 и 2 се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара  могат да поискат документите или част от тях да бъдат придружени от легализиран превод на български език.

Какво гласи чл. 26к отнасящ се за маркировката, декларацията за съответствие и с техническото досие. В чл. 26к ал. 4 пише „Когато документите по ал. 3 се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара могат да поискат документите или части от тях да бъдат придружени от легализиран превод на български език.“

А в ал.3 пише „Декларация за съответствие и техническото досие се изготвят на един от официалните езици на институциите на Европейския съюз.“

„Когато документите по ал. 1 и 2 се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара могат да поискат документите или част от тях да бъдат придружени от легализиран превод на български език“

Производителите, вносителите и/или други лица се проверяват от Държавна агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“

Преводаческа къща АРТО  предлага цялостно решение за превод на сертификат за съответствие, редакцията от инж. Димитър Иванов, легализацията на всички видове документи, свързани с изпълнителската документация нужна за узаконяването и въвеждането в експлоатация  на надзорен обект.