arto.bg » Полезна информация » Превод и легализация на пълномощно

Превод и легализация на пълномощно

превод и легализация на пълномощно

Всеки познава поне един човек, на когото в даден момент се е наложило да управлява чуждо превозно средство, който не е имал възможност пряко да уреди взаимоотношенията си с банка или не е успял да присъства лично на среща, за да сключи сделка. Във всички тези случаи, а и в много други, се появява необходимост от издаване на пълномощно.

Пълномощното представлява писмено изявление, чрез което едно лице овластява друго такова да го представлява и да действа от негово име и за негова сметка в страната, в която се издава документът, и/или в друга държава. Във втория случай, за да бъде признато това пълномощно на чужда територия, то следва да бъде преведено на съответния език и в повечето случаи – легализирано съгласно надлежния ред.

В тази връзка, много важна стъпка преди да се премине към легализиране на документа, е да се провери дали заверка реално е необходима. В частност, едно от най-често издаваните пълномощни е това за кола, а когато лицето, което я управлява, пътува в държави от Европейския съюз, е достатъчно да притежава пълномощно с лицензиран превод на английски език.

След установяване на потребността от последващи действия следва преминаване към същинската част, а именно – легализиране на пълномощното. За да се завери пълномощно издадено в България, се изисква то да бъде в оригинал, с подпис на упълномощителя и заверка от нотариус. Когато то е предназначено да произвежда действие в страна по Хагската конвенция, се внася в Министерство на правосъдието и се удостоверява с апостил. В случаите, когато пълномощното ще се използва в държави, които не са страни по Конвенцията, документът се снабдява с щемпел от съответното оторизирано ведомство (при сключен договор за правна помощ между страните) или се легализира съгласно общоприетата практика.

Последваща стъпка е превеждане на вече завереното пълномощно в оторизирана агенция, каквато е „Преводи Арто“ ООД, и придвижването му към Министерство на външните работи, за да се легализира преводът. Езикът за превод на пълномощно се определя от това в коя страна ще се използва то и какво ще е неговото предназначение. В голяма част от случаите, на територията на Европейския съюз превод на английски език се счита за достатъчен. В други държави (например в Турция), които не са членки на Съюза или на Европейското икономическо пространство, превод на официалния за страната език е задължителен. Ето защо, с цел да се спестят разходи и време, е препоръчително предварително да се проучат изискванията, които конкретната страна има към езика на документа.

Не на последно място е редно да се отбележи, че когато става въпрос за пълномощно издадено в друга държава, което трябва да предизвика действие на територията на Република България, процедурата е аналогична. За да бъде валиден в България, документът се оформя и заверява по определен начин, в зависимост от това дали издаващата държава е страна по Конвенцията, дали има сключен договор за правна помощ или страната не попада в нито една от двете групи. Пълномощното следва да бъде преведено на български език и внесено в Министерство на външните работи за легализиране.