Поръчай превод !

Преводи на

лични документи за обучение, брак, работа в чужбина и друго:

  • удостоверения за раждане и брак
  • удостоверение за постоянен адрес и идентичност на имената
  • свидетелства за съдимост
  • удостоверения за семейно положени
  • удостоверение за наследници
  • служебна бележка за доход
  • удостоверение от НОИ
  • смъртен акт
  • имунизационен паспорт
  • пълномощно за МПС
  • пълномощно за дете
  • данъчно удостоверение от Агенцията по вписванията
  • данъчно удостоверение от НАП договори за покупко-продажби
  • служебна бележка
  • съдебно удостоверение
  • бележки от КАТ и Полиция
  • декларация пред нотариус
  • нотариални актове
  • протокол от Полиция и др.
  • мотивационно писмо
  • автобиография
  • превод на автобиография cv
  • препоръка
  • трудова книжка
  • лична карта и др.
  • диплома, академична справка, удостоверение за завършен клас, уверение и др.
  • медицински направления, заключения и свидетелства; медицински формуляри и др.

Фирмени документи:

  • Съдебно решение, актуално състояние
  • Превод на меню за ресторант
  • Превод на договор
  • устав, договор, заявление, протокол
  • други документи, съпътстващи фирмената дейност
  • Рекламни материали – листовки, брошури и др.
  • Счетоводно-финансови документи – счетоводни баланси, фактури и др.

Банкови документи:

  • банкова референция, извлечение от сметки и всяка друга документация, свързана с банковата дейност;

Специализирани текстове:

  • Технически – инструкции, упътвания, спецификации, патенти;
  • Медицински – ТЕЛК, епикризи, медицински доклади, медицинска литература;
  • Юридически – закони, разпоредби;

Превод на уеб сайтове

  • Преводите ни се форматират огледално на предоставения текст за превод или според изискванията на всеки клиент.