arto.bg » Полезна информация » Превод и легализация на удостоверение/акт за раждане

Превод и легализация на удостоверение/акт за раждане

 легализация на акт за раждане

Какво е акт за раждане и защо неговите превод и легализация са важни? 

Актът за раждане е удостоверение, което се издава за новородено дете. Това документира и потвърждава рождението на детето и включва информация като име, дата на раждане, място на раждане и данни за родителите. Преводът и легализацията на акта за раждане са важни, защото те гарантират, че е разбираем за тези, които не говорят изходния език.
Имайки превод и легализация на акта за раждане, той може да бъде използван за различни цели, като например за получаване на българско гражданство, образование, законни аспекти и други. Особено при живот в друга държава, където удостоверението за раждане е на български, преводът и легализацията са задължителни.

Кога и защо се изисква превод на акт за раждане?

Изискването за легализация на удостоверение за раждане може да се наложи, когато има нужда да се потвърдят личните данни и документите на лице, което е родено в друга страна. Това може да стане при подаване на заявления за пребиваване, работа, образование или други административни процедури. Преводът представлява прехвърляне на всички технически данни, както и на личната информация на лицето от един език на друг. Легализацията на акта за раждане включва нотариално заверяване на превода и удостоверяване на автентичността на документа, като се поставят печати и подписи на допълнителни длъжностни лица. Това е важна процедура, която гарантира правилното признаване и използване на документа в съответната институция. 
Превод на акт за раждане може да се изисква от институции в страните Шотландия, Англия, Германия и други.
 

Легализация на акт за раждане

Легализация на документа за раждане е процес на вземане на официална потвърждаваща документация от страна на държавните институции или дипломатически представители на дадена държава, която да удостовери доказателството за рождение на дадено лице. Тази процедура е необходима, когато документът за раждане на дадено лице не е издаден в страната, в която те живеят или работят. При легализацията на акт за раждане често е необходима, когато имиграционни служители или други държавни институции искат да имат доказателство за идентичност и годините на дадено лице. За да се легализира документа за раждане, в общия случай се изисква нотариално заверяване на документа, последвано от превод на оригинала на английски и легализация в консулството на страната, където е издаден. 

Заверен превод на акт/ удостоверение за раждане

Заверен превод е превод, който е подписан от лицензиран преводач и заверен от официална институция, като нотариус или консул на страната, в която ще се използва.

Ако се изисква официален документ за употреба в правни процедури или при подаване на документи в държавни институции, тогава е необходим заверен превод.

За да се легализира удостоверението за раждане трябва да бъде снабдено с правоъгълен печат от Общината, в която е издадено.

Къде се издава дубликат на удостоверение/ акт за раждане?

Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване.
 

Регистриране на раждане в Република България на деца с родители български гражданини, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от местни органи.

  • Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето от местен орган на удостоверение за раждане на детето им, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна, заверен препис или извлечение от документа, заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в Република България.
  • Гражданите могат да предоставят и направо в  българска община легализирания удостоверение за раждане, със заверен превод на български език, извършен от български дипломатически или консулски представител, или от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България. Заверката на подписа на българския преводач се прави в дирекция „Консулски отношения“ на МВнР или при нотариус.
  • Ако документът е издаден в държава, с която Република България няма сключен договор за правна помощ, в който изрично да се предвижда освобождаване от легализация, документът се легализира (снабдява) със заверка „Апостил“, съгласно Хагска конвенция №12 или се снабдява с печат на МВнР на съответната държава, удостоверен впоследствие от българското дипломатическо или консулско представителство в тази страна.
  • Не е нужно местният документ за раждане да се легализира, ако произхожда от държава, с която България има сключен договор за правна помощ, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация.
  • Родителите подават заявление за издаване на паспорт на детето, след като получат от общината българско удостоверение за раждане, с вписан в него ЕГН.

    Автор: Златина Рангелова