arto.bg » Полезна информация » Превод на научна публикация

Превод на научна публикация

превод на научна публикация

Превод на научна публикация

Науката в най-общ смисъл представлява систематизирано знание, придобито чрез задълбочено изучаване на физическия свят. С цел това знание да достигне до съответната заинтересована аудитория, резултатите от научните изследвания биват публикувани в различни академични периодики като все по-често се налага да бъдат превеждани от един език на друг.

Преводът на текст на чужд език е предизвикателен процес, съпроводен от редица трудности. Те са породени както от спецификите в лексиката и граматиката на езика, така и от особеностите и предназначението на самия текст. В конкретния случай, тъй като научните публикации съдържат важни изследвания и резултати, те са насочени към по-специализирана публика. Тези трудове се отличават със своята характерна структура и оформление, и с богатата терминология, която присъства в тях. Високото качество на превода им зависи не само от съвършеното владеене на изходния и целевия език, но и от притежаването на допълнителни знания, умения и компетенции.

Очакванията към научния преводач са много високи.

Той трябва да подготви изключително точен и ясен превод на строго специализиран текст, съумявайки да запази неговия стил. Всяка неточност, дори незначителна, би могла да бъде пагубна за научния труд, като постави под съмнение уменията и професионализма на автора.  Става ясно, че преводачът следва да разбира текста в пълнота. С други думи от него се изискват както безупречни лингвистични познания, така и богати компетенции в съответната тематика.

Всеки език се отличава със своя специфичност.

Твърде често, дори при сходни езици, се среща разминаване в значенията на думи и словосъчетания. Подбирането на най-подходящите изрази, чрез които да се пресъздаде коректно даден научен текст налага поддържането на обстоен терминологичен речник. Важно е да се отбележи, че стегнатото и конкретно изложение на тези публикации обикновено не позволява използването на синоними. Ето защо избягването на повторения би могло да бъде изключително трудно за преводачи, които не разполагат с научен опит, позволяващ им да боравят свободно с терминологията без да променят значението на текста.

Бурното развитие на научната дейност през последните години изправя преводачите пред множество допълнителни препятствия свързани с непрекъснатата поява на нови научни открития и съответно на термини за тяхното представяне.

За да се справят с тях, те трябва непрекъснато да актуализират и обогатяват своите познания като нерядко се налага да работят в сътрудничество с преки специалисти в областта. Последното играе ключова роля при коригирането на малки грешки в оригиналния текст като например: несъответстваща номерация; графики и диаграми, показващи различни неща от тези, които би следвало; и други. В такива случаи препоръчително за преводачите е да посочат неточностите в скоби или в изнесена бележка.

Преводачите на научна литература носят голяма отговорност, тъй като научните разработки и техните преводи често се използват дълги години след публикуването им. Поради тази причина грешки са недопустими. Преводът трябва да бъде подготвен с голямо внимание от висококвалифициран преводач, притежаващ необходимите знания, умения и опит. Ние от „Преводи Арто“ ООД разполагаме с компетентни специалисти, които са на ваше разположение, за да посрещнат нуждите ви и да отговорят адекватно на всички ваши изисквания.

Не се колебайте да се свържете с нас!