Направете запитване

Превод и легализация на документи за придобиване на българско гражданство от чужденец

Легализация на документи за придобиване на българско гражданство

„Арто транслейшънс“ ООД e професионалната и експертна агенция за специализирани услуги в областта на преводите и легализацията, а отскоро и с разширено портфолио, включващо допълнителни дейности, представляващи предимно юридическо, лексикално и техническо съдействие при подаване на документи, извършване на справки, съставяне и валидиране на удостоверения и други, включително и пред нотариус.

В нашата богата гама от услуги вече предлагаме и превод и легализация на документи за придобиване на българско гражданство от чужденец. Това е сравнително сложна процедура, изискваща не само перфектни познания по български език, които не винаги са налице при чужденците, пребиваващи на територията на нашата страна, но и запознаване със законовата рамка на условията и конкретните стъпки в целия процес.

Ние от агенция „Арто транслейшънс“ ООД сме на ваше разположение както за осъществяване на услугата превод и легализация за придобиване на българско гражданство от чужденец, но и за съдействие и разясняване на задачите ви пред съответните административни органи. Можете изцяло да ни се доверите!

Гарантираме ви надеждно и качествено обслужване, коректно отношение, достъпни цени и спазване на всички срокове – както законовите, предвидени в съответните нормативни актове, така и вашите лични, включително и когато става въпрос за експресна поръчка.

Позволете ни накратко и да разясним в детайли процеса по придобиване на българско гражданство от чужденец, за да установите сами, че той е достатъчно сложен, за да изберете правилния вариант за вас, а именно да се доверите на специалисти в областта за съдействие.

Според Закона за българското гражданство, действащ на територията на България, Лице, което не е български гражданин, отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България, може да придобие българско гражданство, ако отговаря и на едно от следните изисквания:

 1. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин;
 2. родено е в Република България;
 3. разрешението за постоянно пребиваване е получено преди да навърши пълнолетие
 4. лице, получило статут на бежанец или убежище преди не по-малко от три години към датата на подаване на молбата за натурализация, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5, а именно да е пълнолетно, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано, и да има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България, както и да владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката.
 5. лице, получило хуманитарен статут преди не по-малко от пет години към датата на подаване на молбата за натурализация, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5.

В случай, че вие отговаряте на критериите, посочени по-горе, можете да кандидатствате за получаване на българско гражданство, като за тази цел е необходимо да представите съответните документи. А именно:

 1. Молба по образец – Приложение № 1 към Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г
 2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган. Лицата по чл. 13а от ЗБГ, при обективна невъзможност да представят документ за раждане, се идентифицират с издадения им от българските власти документ за самоличност.
 1. Удостоверение от МВР за разрешено постоянно пребиваване в Република България, в което се посочва срокът на разрешеното постоянно пребиваване, което трябва да е непрекъснато и не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата.
 2. Лицата по чл. 13, т. 1 от ЗБГ представят от съответната община по местоживеене Удостоверение за семейно положение и наличие на сключен граждански брак с български гражданин преди не по – малко от 3 години към датата на подаване на молбата.
 1. Лицата по чл. 13а, ал. 1 от ЗБГ представят Удостоверение от Държавната агенция за бежанците за предоставен статут на бежанец или убежище
 2. Свидетелство за съдимост от страната, чийто гражданин е молителят.
 3. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 4. Удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудово или служебно правоотношение
 5. Документ за владеене на български език, издаден от Министерство на образованието и науката или нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование в Република България ( основно, средно, колеж или висше).
 6. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК)
 7. Декларация по образец – съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.
 8. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава.
 1. Автобиография
 2. Актуална фотоснимка паспортен формат– 1 брой.
 3. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
 4. Вносна бележка за платена държавна такса
 5. Документ от съответните чуждестранни органи за това, че молителят се е освободил от досегашното си гражданство

Както и сами се досещате, така изброените документи следва да бъдат представени на български език, както и легализирани, когато това е необходимо (например,  диплома от друга, различна от България страна, трябва да бъде преведена и легализирана).

За целта, ние сме насреща, да преведем и легализираме всички тези документи, а при непълнота на комплекта от необходимите документи, спомагаме за издаването им, както и с допълните разяснения, ако клиентът има нужда от такива. В случай, че имате въпроси относно цялата процедура, нашата конкретна работа или други запитвания, свързани с услугата ни превод и легализация на документи за придобиване на българско гражданство от чужденец, свържете се с нашите консултанти за повече подробности.

Очакваме ви както в нашите физически офиси, така и с директни запитвания по имейл. Можете да изпращате и своите директни заявки за услугата превод и легализация на документи за придобиване на българско гражданство от чужденец през контактната форма, поместена на официалния ни сайт. Заявката става изключително бързо и лесно, а след като я изпратите, ние допълнително ще се свържем с вас за повече подробности!

„Арто транслейшънс“ ООД е вашият надежден сътрудник и партньор в придобиването на българско гражданство. Доверете ни се!