Превод и легализация на диплома

Легализация на диплома е една от най-често срещаните поръчки за превод и легализация. Тя е необходима, когато кандидатствате за работа или обучение в чужбина. Много често клиентите НЕ ЗНАЯТ, че не е необходимо да легализират своите документи, а само да ги преведат в лицензирана преводаческа агенция, каквато е АРТО (например заминаващите в Канада и САЩ). Защо трябва да използвам услугите на преводаческа агенция за легализация на диплома? Услугата легализация на диплома се извършва в няколко стъпки. Първо се оставя документа за заверка в МОНМ. Тя отнема около 7 работни дни. След това заверената диплома се взема от МОНМ и се дава на оторизирана преводаческа агенция за превод. Преведеният документ с направената заверка вече е готов за легализация. Легализация на диплома и заверка на подписа на заклетия преводач се извършва в Министерството на външните работи, където документът отново трябва да се остави, а след това да се приеме. Можете да получите документа си в момента на подаването – експресна поръчка; след 8 работни часа – бърза поръчка; на четвъртия работен ден – бавна поръчка. Експресната поръчка за превод и за легализация е най-скъпа. Внимание! Много преводачески агенции не включват в цената си заверка на дипломата в МОНМ. Заглавната страница на дипломата и приложението на дипломите за висше образование се броят като два отделни документа. Обърнете внимание дали до снимката в дипломата си имате подпис.Ако нямате, сложете. Не можете да легализирате диплома от името на свой брат, сестра, роднина, приятел. Може единствено, ако той/тя ви е издал/а пълномощно за това. Имате право да легализирате само заглавна страница или само приложение. Може да …

Прочети повече

Превод на турски език

Превод на турски език „Арто транслейшънс“ е специализирана агенция за преводи и легализация със значителен опит, завидна конкуренция и изключително достъпни и ниски цени. Ние предлагаме коректно отношение, индивидуален подход към все клиент, а също така и спазване на срокове, дори при изключително спешни поръчки и експресни заявки. Разполагаме с екип от достатъчно на брой и винаги подготвени за нови предизвикателства преводачи за превод на турски език. Те са талантливи, отзивчиви за вашите нужди, а също така и с нужната специализация за различните типове преводи. В тази връзка, трябва да бъдете сигурни и уверени, че използвайки преводаческите услуги на фирма „Арто транслейшънс“, вие ще намерите точния преводач за вашата конкретна задача, официален документ, рекламен материал, техническо средство или художествен текст. Сред служителите ни има експерти във всяка област, включително и в сферата на правото, медицината, техниката, иновациите, информационните технологии, рекламата и маркетинга, финансите и корпоративните дейност и други. В случай, че се нуждаете от превод на тематика, от която и да е посочена по-горе (или друга) област, на от или на турски език, можете да разчитате на „Арто транслейшънс“! Агенция за преводи АРТО има своето вече утвърдено присъствие сред преводаческите агенции в България. Компетентността и отговорността , с която обгрижваме нашите клиенти ни правят желан и предпочитан партньор. В това число влизат и всички наши клиенти, имащи нужда от превод с турски език. С индивидуално запитване към нас можете да заявите и поръчка на превод с турски от или към друг, различен от българския език. Напомняме ви, че „Арто транслейшънс“ предлага професионални преводи и легализация със следните езици: английски, френски, …

Прочети повече

Легализация на диплома от чужбина

Легализация на диплома от чужбина Легализацията представлява удостоверяване на автентичността и верността на даден официален документ. Тя се изисква от такива документи, които ще се ползват за предназначените в реквизитите си цели в рамките на териториите на чужди, различни от България страни, или по принцип в страни, различни от страната, в която е издаден документът. Процедурата по легализация е законоустановена в „Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа”. Тя се отнася винаги единствено и само до нормативно установения начин в Република България за легализиране на документи. Дипломата като документ за завършено образование в дадена степен, специалност и т.н. е такъв тип документ, който изисква легализация, в случай че нейният притежател ще я ползва извън рамките на страната, където е завършил образованието си. За легализация на диплома можем да говорим не само при завършено висше образование (степен бакалавър, професионален бакалавър, магистър и доктор), но и за по-ниски степени – средно, основно, начално образование. Това е така, защото дадена диплома може да се ползва в чуждата страна и за кандидатстване за работа, но и за продължаване на образованието. При всички случаи легализацията е задължителна за това ползване. Ние от агенция за преводи и легализация „Арто транслейшънс“ ООД предлагаме специализираната услуга легализация на диплома от чужбина. В случая не става въпрос за по-често търсената услуга легализация на диплома, която ще се ползва в чужбина (въпреки че и тази услуга е част от богатото ни портфолио). Става въпрос за получена диплома в чужбина, която ще се ползва на територията на нашата страна, тоест в България. Легализацията на диплома от чужбина представлява …

Прочети повече

Превод на договор

Превод на договор Превод на договор е много търсена и често извършвана от нас услуга. Договорът представлява съглашение между две или повече страни, което установява, определя или прекратява техни права и задължения. Договорът може да бъде сключен между физически и/или юридически лица. Някои видове споразумения задължително се сключват пред нотариус, а когато едно или повече лица са чуждестранни граждани, на място трябва да има осигурен преводач. С предварителна уговорка можете да разчитате на нашите услуги за преводач при нотариус. Видовете услуги, които предлагаме, са превод на: Договор за наем Договор на трудов договор/договор за работа Договор на договор за кредит/заем Договор на договор за покупко-продажба на недвижим имот Договор на договор за покупко-продажба на МПС Договор за комунални услуги (A1, Теленор, Vivacom и други мобилни оператори, ток, вода) и др. В съвременния свят постоянно и непрекъснато се установяват бизнес отношения и се сключват договори с чуждестранни партньори. В тази връзка все по-търсени са следните услуги за превод на: Договор за партньорство/сътрудничество Договор на договор за представителство Договор на договор за посредничество Договор на договор за дистрибуция Договор на дружествен договор Договор на анекси/допълнения към договори и споразумения Договор за качество Всеки превод от правната тематика изисква абсолютна точност на изпълнение, за да може преведеният текст максимално да съответства на оригинала. При превод на договор подобно на другите юридически текстове,  съдържанието трябва да е преведено точно. Определенията трябва да са прецизни и еднозначни, за да няма двузначност по отношение на оригиналния текст. Наличието на несъответствия в тълкуването при превода може да доведе до разногласия между партньорите и дори до прекъсване на …

Прочети повече

Икономически преводи

Икономически преводи от преводаческа агенция АРТО. За да бъдат успешни, съвременните бизнес организации трябва да се състезават на глобалния пазар и да преодоляват присъстващите езикови и културни различия. В такава комплексна среда еднократният превод не е достатъчен. Фирмите за превод и легализация ще станат ценен партньор в стремежа за разрастване, предлагайки първокласни бизнес и икономически преводи, придружени с важни културни и езикови съвети, които ще помогнат за увеличаване както на доходността, така и на разбирането на нуждите на клиентите. В ожесточената конкуренция на глобалния пазар хората се нуждаят от всяко едно предимство, за да промотират или продадат продукта или услугата си. Това е особено важно  ако сега стартирате на нови пазари или с нови сегменти и артикули. Икономическите преводи съдържат множество термини . Въпреки че в този тип текстове граматическата структура на изреченията по правило е по-ясна и проста, трудността в превода им се състои в разбирането на специфичната област на познание. Неясен или неточен превод на икономически спецификации може да накърни корпоративния имидж и да постави дружеството пред неприятни ситуации. Икономическите преводи изискват от преводача, освен отличното владеене на езика, да умее да използва по уместен начин икономическия жаргон. Поради тази причина този тип преводи се поверяват на специалисти със съответните специализирани познания, които напълно владеят икономическата терминология. За икономическите преводи сътрудничим със специалисти, които имат специфично образование по икономически специалности,които са много желани през последните години.  Преводаческа агенция АРТО предлага онлайн поръчки за улеснение на своите настоящи и бъдещи клиенти.  Всеки заинтерисуван потребител може да направи запитване за икономически преводи. За контакти: Центалният офис се намира в сърцето на гр. …

Прочети повече

Превод на удостоверение за раждане

  Регистриране на раждане в Република България на деца с родител/и български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от местни органи. ● Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето от местен орган на удостоверение за раждане на детето им, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна, заверен препис или извлечение от документа, заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в Република България. ●  Гражданите могат да предоставят и направо в съответната българска община легализирания акт за раждане, със заверен превод на български език, извършен от български дипломатически или консулски представител, или от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България. Заверката на подписа на българския преводач се прави в дирекция „Консулски отношения“ на МВнР или при нотариус. ●  Ако документът е издаден в държава, с която Република България няма сключен договор за правна помощ, в който изрично да се предвижда освобождаване от легализация, документът се легализира (снабдява) със заверка „Апостил“, съгласно Хагска конвенция №12 или се снабдява с печат на МВнР на съответната държава, удостоверен впоследствие от българското дипломатическо или консулско представителство в тази страна. ●   Не е нужно местният акт за раждане да се легализира, ако произхожда от държава, с която България има сключен договор за правна помощ, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация. ●   Родителите подават заявление за издаване на паспорт на детето, след като получат от общината българско удостоверение за раждане, с вписан в него ЕГН. Автор: Златина Рангелова

Превод на английски език

Агенцията предлага стандартен, бърз и експресен превод на английски език, в зависимост от поставените от клиента срокове на изпълнение. “Арто транслейшънс” ООД е утвърдена на българския пазар преводаческа агенция, продължаваща да печели доверие с оптимална бързина на осъществените преводи и безупречно качество. Когато става дума за лични, банкови или фирмени документи, или пък специализирани текстове на техническа, медицинска или юридическа тематика, компромисът с качеството на преводите от български на английски език е изключен. Прецизността на осъществения превод е от съществена важност за успеха на начинанието, за което ви е нужен съответният документ или текст. Когато става дума за преводи на официални документи, наложително е осъщественият превод да бъде безупречно коректен и прецизен, спазвайки се нужната терминология в съответната сфера. Можете да поръчате превод на английски и за свидетелства за съдимост, служебна бележка за доход, удостоверение от НОИ, смъртен акт, имунизационен паспорт, пълномощно за МПС и пълномощно за дете. Можем да ви осигурим прецизен превод на английски език и за данъчно удостоверение от Агенцията по вписванията, данъчно удостоверение от НАП, бележки от КАТ и полицията. При нужда от ваша страна, можете да получите качествен превод на нотариални актове, протокол от полицията и всякакъв вид медицински направления, заключения и свидетелства, плюс нужните медицински формуляри. Ако сте решили да кандидатствате за работа в англоезична държава в чужбина, нужно е вашата документация да бъде написана на безупречен английски език. В противен случай, рискувате да направите негативно впечатление още от самото начало. За да ви помогнем, нашият екип от преводачи може да ви осигури адекватен превод на автобиография, мотивационно писмо, препоръки от предишни работодатели и трудова …

Прочети повече

Превод и легализация на документи за работа в Германия

Регистрация и установяване Като български гражданин можете да влизате във ФРГ без виза и правомерно да пребивавате в страната с валиден паспорт или лична карта за период до 3 месеца. Ако престоят Ви е по-дълъг, трябва да се регистрирате в местния регистрационен офис – Einwohnermeldeamt, който обикновено е в сградата на общинската администрация в населеното място, където смятате да се установите. С регистрацията ще Ви бъде издадено “Удостоверение за общностно право на пребиваване”. На членове на семейството Ви, които не са граждани на ЕС, се издава „Разрешение за пребиваване”. Търсене на работа в Германия Гражданите на България могат да работят с “Разрешение за работа – ЕС” на територията на Германия след осъществяването на пазарен тест. След 12-месечно осигуряване в Германия въз основа на трудов договор, българските специалисти получават “Право на работа –ЕС”, без ограничения за продължителност и място на заетостта, т.е. неограничен достъп до германския пазар на труда. По време на преходния период продължават да действат Спогодбите и споразуменията между България и Германия за заетост на български граждани във ФРГ. Действат и специални правила за българи, завършващи висше образование в Германия и за българи с висше образование, независимо къде са завършили. Първите имат свободен достъп до пазара на труда, а за вторите, макар че се изисква разрешение за работа, не се провежда пазарен тест. Социална сигурност Социално – осигурителната система в Германия покрива основните житейски рискове и включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука, осигуряване за социални грижи за хора, нуждаещи се от постоянни грижи. Достъпът до социално – осигурителната система в Германия се …

Прочети повече